Make your own free website on Tripod.com

RODEO CRAWL

4-Wall Line dance

Muziek: Cowboys like a little Rock 'n Roll

Zang: Chris Ledoux

Niveau: Makkelijk

 

RIGHT HIP FORWARD 2x, TOUCH, CLAP

LEFT HIP FORWARD 2x, TOUCH, CLAP

 1. RV stap voor, duw rechterheup voor
 2. Duw rechterheup voor
 3. LV tik naast RV
 4. klap
 1. LV stap voor, duw linkerheup voor
 2. Duw linkerheup voor
 3. RV tik naast LV
 4. Klap

TOE-HEEL STRUTS BACK

 1. RV tik teen achter
 2. RV hak neerzetten
 3. LV tik teen achter
 4. LV hak neerzetten
 1. RV tik teen achter
 2. RV hak neerzetten
 3. LV tik teen achter
 4. LV hak neerzetten

VINE R, BRUSH, VINE L 1/4 TURN

 1. RV stap rechts opzij
 2. LV kruis achter RV
 3. RV stap rechts opzij
 4. LV veeg over de vloer naar voor
 1. LV stap links opzij
 2. RV kruis achter LV
 3. LV stap rechts opzij 1/4 draai CCW
 4. RV zet naast LV

HEEL TWISTS

 1. RV + LV draai hakken naar rechts
 2. RV + LV draai hakken terug
 3. RV + LV draai hakken naar links
 4. RV + LV draai hakken terug
 1. RV + LV draai hakken naar rechts
 2. RV + LV draai hakken naar links
 3. RV + LV draai hakken naar rechts
 4. RV + LV draai hakken tot midden

 

 1. RV begin opnieuw